GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR img

Informace o zpracování osobních údajů
dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce - David Petřek, IČ 08910677, se sídlem Zašová 210, 756 51, Zašová, zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Valašské Meziříčí , je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení (dále jen „Správce“). Kontaktní údaje Správce - kontaktní osoba: David Petřek, telefon: +420 603 428 686, email: info@walkingbillboard.cz, doručovací adresa Zašová 210, 756 51 Zašová (dále jen „Správce“).

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl Správcem ustanoven.

3. Správce může zpracovávat osobní údaje nezbytné pro řádný výkon své činnosti.

4. Osobním údajem jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, na základě kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat (zejména jméno a příjmení, bydliště, datum narození, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách, číslo bankovního účtu, apod., vč. jejich pozdějších aktualizací). Předmětem zpracování, nevyžaduje-li to situace, nejsou citlivé osobní údaje.

5. Obecně jím je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy. Poskytuje tak své osobní údaje za účelem zpracování smlouvy. Správce je oprávněn osobní údaje upravit co do formátu (např. telefonní číslo může být upraveno z formátu 603 428 686 na formát +420 603 428 686 ). Správce je oprávněn použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely.

6. Právním základem zpracování jsou především důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. a) až c), a f) Nařízení, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

7. Zpracovatelem osobních údajů je poskytovatel serverové, webové, cloudové a IT služby společnost INTERNET CZ, a.s., IČ: 260433319, se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1245. Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů mohou být externí poskytovatelé služeb účetních, právních, či spolupracující obchodní partneři, jejichž totožnost bude sdělena na vyžádání, a dále zaměstnanci a spolupracovníci Správce.

8. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP, ani mezinárodním organizacím, nebude-li v konkrétním případě nezbytné postupovat jinak (zejména stanoví-li to právní předpis nebo vykonatelné rozhodnutí).

9. Osobní údaje budou uloženy v souladu s platnými právními předpisy po dobu, po kterou bude Správce poskytovat služby či plnit smlouvu a/nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů; u smluvních dokumentů půjde zpravidla nejdéle 10 let od jejich ukončení/realizace. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být uchovány až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

10. Zpracovatel bude z pověření správce osobní údaje zpracovávat elektronickými prostředky za pomoci a/nebo bez pomoci automatizovaných postupů, a to i profilováním v rámci marketingových kampaní.

11. Osobní údaje jsou získávány výhradně od subjektů údajů.

12. V souvislosti se zpracováním osobních údajů májí subjekty údajů dle Nařízení především tato práva:
I. na přístup k osobním údajům, vč. vyžádání potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud ano, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, plánovaná doba uložení, existence práva na opravu, výmaz, omezení zpracování či práva vznést námitku proti zpracování, zdroje získání osobních údajů, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. S tím souvisí právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů; její první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;
II. na opravu a doplnění osobních údajů, kdy Správce bez zbytečného odkladu opraví nebo doplní nepřesné/chybějící osobní údaje;
III. na výmaz osobního údaje dle čl. 17 Nařízení, zejména pokud již není potřebný pro zpracovávaný účel nebo je odvolán souhlas;
IV. na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení, dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů;
V. na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení, kterému odpovídá zejména právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, právo, aby Správce údaje předal jinému správci;
VI. automatizované individuální rozhodování - tedy právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy;
VII. odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů byl-li právním základem zpracování důvod dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Výše popsaná práva je možné uplatnit u Správce písemně doporučeným dopisem nebo emailem zaslanými na shora uvedené adresy.

Kromě toho Nařízení umožňuje podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Více informací a kontaktní údaje jsou dostupné na adrese https://www.uoou.cz/

Dále má subjekt údajů právo kdykoliv bezplatné vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě písemné žádosti Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy. Bude-li Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je zde stanoven, poskytne informaci o tomto jiném účelu a další právními předpisy stanovené informace.


SOUHLASÍM se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely:
Zaškrtnutím tohoto políčka (a) uděluji fytické osobě David Petřek., zapsaná v  živnostenském rejstříku vedeném u živnostenského úřadu Valašské Meziříčí  (dále jen „Správce“), (b) potvrzuji, že nejsem mladší 16 let; (c) beru na vědomí, že požadované osobní údaje jsou nezbytné pro veškeré činnosti v souvislosti s požadovanou službou, kterou je zejména zpracování nabídky služeb, informace o službách, příprava a realizace smlouvy, a že mé jméno, příjmení, adresa a e-mailová adresa mohou být dále využity k zasílání obchodních sdělení; (d) je mi známo, že zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení mohu kdykoliv odmítnout na emailové adrese info@walkingbillboard.cz, a dále že mám právo svůj výše uvedený souhlas kdykoli odvolat písemně zasláním dopisu na adresu David Petřek Zašová 210, 756 51 Zašová, příp. emailem na adresu info@walkingbillboard.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu daného před odvoláním. Podkladem pro zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení EP 2016/679. Elektronickým udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že mi byly Správcem sděleny veškeré potřebné informace týkající se souhlasu se zpracováním mých osobních údajů a elektronický souhlas vyjadřuje informovaný a řádný projev vůle.